#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Ogłoszenie o konkursie na propozycję warsztatów ekologicznych
27.05.2009
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich nauczycieli oraz osób, które mają doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej.
Prace konkursowe mogą zawierać propozycję zajęć:
polegających na kształtowaniu emocjonalnego stosunku do przyrody, w oparciu o wartości ekologiczne i eko-etykę,
laboratoryjnych polegających na samodzielnym doświadczalnym badaniu i poznawaniu świata, przyrody i środowiska,
wykorzystujących interaktywne programy edukacyjne, gry dydaktyczne, projekcje filmów itp.,
artystycznych lub sportowo-rekreacyjnych,
terenowych w najbliższej okolicy lub/oraz wycieczki tematycznej.
Przedstawiony zakres tematyczny jest jedynie niezobowiązującą propozycją zajęć.

Prace konkursowe należy przesyłać w postaci wydruków w formacie A-4. Wydruki powinny zawierać:
Propozycję zajęć dla jednej lub kilku z następujących grup: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz innych.
Wykaz niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych wraz z kosztorysem.
Harmonogram zajęć.
Do wydruków powinna być dołączona płyta CD z opracowaniem.
Kosztorys i harmonogram powinien być opracowany dla zajęć realizowanych w terminie od 1 września do 30 grudnia br.
Autor, którego praca zwycięży w konkursie, będzie miał prawo do prowadzenia zajęć warsztatowych, zgodnie z nadesłana propozycją za wynagrodzeniem.

Prace konkursowe, wraz z wypełnionym i podpisanym zgłoszeniem konkursowym  i podpisanym oświadczeniem należy złożyć osobiście lub nadesłać na adres:
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
Ul. Piłsudskiego 60
41-800 Zabrze

z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na propozycję warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży realizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

Ilość prac zgłaszana przez jednego uczestnika nie jest limitowana, pod warunkiem, że każda praca będzie dostarczona w osobnej kopercie.
W ramach konkursu zostaną wyłonione oferty zróżnicowane pod względem tematycznym, z dużą ilością ćwiczeń i obserwacji, z użyciem sprzętu i materiałów zwykle niedostępnych w szkole.
Termin składania prac: do 20 lipca 2009 r. (decyduje data wpływu).