#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Budowa ścieżki edukacyjnej
16.08.2018
Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu rozpoczął realizację projektu pn.:
,,Budowa ścieżki edukacyjnej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu’’
Opis efektu rzeczowego projektu
 
W ramach projektu planuje się utworzenie ścieżki edukacyjnej, która przebiegać będzie po całym obszarze ogrodu, w każdej z jego części: leśno-edukacyjnej, systematyczno-użytkowej, krajobrazowej oraz gospodarczo-ogrodniczej, dzięki czemu osoby odwiedzające MOB będą miały możliwość zapoznania się z różnorodnością zagadnień tematycznych, powiązanych z odrębnymi siedliskami innych części Ogrodu.
Na ścieżce zaplanowano umieszczenie tablic informacyjno-edukacyjnych oraz gier terenowych z elementami ruchomymi, tablic dydaktycznych oraz tabliczek informacyjnych z nazwami roślin. Na trasie ścieżki uwzględniono także elementy małej architektury, które będą pomocne przy poszerzaniu wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: drewniane ławki ze stołem z informacją o segregacji odpadów oraz kosze do segregacji. Całość ścieżki naniesiona zostanie na plan ogrodu, który na dużej tablicy zostanie umiejscowiony przy wejściu głównym do MOB, z kolei na ścieżce znajdą się drogowskazy kierunkowe z małą mapą informującą o przebiegu ścieżki i obecnym położeniu zwiedzającego. W celu uatrakcyjnienia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej planuje się także zakup pomocy dydaktycznych dedykowanych dzieciom tj.: gier, klocków, planszy.
Cel główny projektu:
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrza i regionu.
Cele szczegółowe projektu:
  • zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska - edukacja ekologiczna: dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, w tym zwiększenie świadomości o negatywnych skutkach tworzenia nielegalnych wysypisk odpadów,
  • lepsza segregacja odpadów komunalnych i większy udział odpadów selektywnych w masie odpadów odebranych (minimalizacja ilości wytworzonych odpadów oraz sukcesywne zwiększanie udziału odpadów selektywnych w stosunku do odpadów zmieszanych),
  • zwiększenie ilości ścieżek edukacyjnych na obszarach cennych przyrodniczo, często odwiedzanych przez zwiedzających, połączonych z promowaniem zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
  • podniesienie efektywności prowadzonych zajęć poprzez wykorzystanie atrakcyjnych narzędzi, z punktu widzenia odbiorców/grup docelowych (zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, dla zwiedzających oraz szkół i przedszkoli).
 
Projekt dofinansowano z WFOŚiGW w Katowicach, z zakresu Edukacji Ekologicznej.
Zadanie EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych.
Wartość projektu 110.895,04 zł; Środki WFOŚiGW 75.770,00 zł